hystoblog

Home » Posts tagged 'Eelke Meinertswei'

Tagarchief: Eelke Meinertswei

Eelke Meinertswei 16

± 1924 – in het midden Eelke Meinertswei 16 [collectie Foestrumer Archief]

Met een vraag van Froukje Agema start de zoektocht naar de geschiedenis van deze woning. Zij was eigenaar/bewoner van deze woning en is in het bezit van koopaktes. En die koopaktes zijn bij deze zoektocht van geweldige waarde.


Over de woning Eelke Meinertswei 16 schrijft drs. Karstkarel [1]De vrij donkere rode metselsteen geeft aan dat het pand van omstreeks 1870 dateert[2].

Maar de vraag is hoe juist die inschatting exact is. Er zijn mij een paar foto’s bekend van voor 1930 waarop de woning Eelke Meinertswei 16 staat afgebeeld. De oudste foto daarvan zou rond 1924 zijn gemaakt en is hierboven afgebeeld.

Bote Fokkes Eskes

1832 [HISGIS]

Op de kadasterkaarten van 1832 staat nog geen woning ingetekend op deze locatie. De eigenaar van de grond is dan Bote Fokkes Eskes [1755 – 1844]. De kadastrale aanduiding is B822. En die aanduiding is van belang om te weten – maar daarover straks meer.

Bote leefde in de tijd van de Franse overheersing. De tijd dat de burgerlijke stand werd opgezet en een familienaam formeel moest worden geregistreerd – de familie gebruikte overigens al langere tijd de familienaam Eskes. Duidelijk is ook dat vóór de formele registratie namen veel vaker dan daarna niet éénduidig werden geschreven of vermeld.  Zodoende is Bote Fokkes Eskes ook op schrift bekend als Bote Folkerts Eskes, geboren in 1775.

De onduidelijkheid over zijn juiste tweede naam ontstond al bij zijn vader: Folkert of Focke Hylkes Eskes.

Bote F. Eskes was op 21 juli 1805  in Drogeham getrouwd met Gezina Geertruida Groenman [1782 – 1859], een dochter van dominee Hendrikus Groenman, Groningen. De huwelijksplechtigheid was groots van opzet. “Zij werden door een aantal rijtuigen van Drogeham naar Kollum ingehaald, waarna er vele bruiloftsfeesten plaats hadden. Zij werden op den trouwdag door den preikant van Kollum, Ds. J. P. B. Riedel in de kerk getrouwd, terwijl zij zich nederzetteden onder een gehemelte door 4 Jonge lieden aangebracht, waarin geschenken van zilver hingen. Daarna werden zij naar hun huis geleid, waar voor de deur eene poort was aangebragt met groen en vlaggen versierd, waarin een chassignet was gehangen, voorstellende twee harten, die door koorden, vastgehouden door twee duiven, werden zaamgetrokken. Een schoon bruiloft besloot deze feesten”.

Opregte Haarlemse Courant, 21 september 1844

In 1811 was Bote één van de meest vermogende mensen in Fryslân [3].

Bote en Gezina kregen drie kinderen:

 1. Martjen Botes Eskes [1807 – 1873]
 2. Hendrikus Botes Eskes [1813 – 1894]
 3. Petronella Maria Eskes [1820 – 1885]

Bote was [ook] assessor van de grietenij Kollumerland.

Om duiding te geven aan die rol, is het goed om te weten dat een grietenij het bestuursgebied van een grietman was. Grietman betekent letterlijk “hij die daagt”, van het Oudfries ‘greta’ [dagvaarden, aanklagen]. De Grietman koos/benoemde vier assessoren, uit elk kwartier van de gemeente één. Assessoren werden ook wel ‘bysitter’ of ‘mederechter’ genoemd.

In 1851 werd de benaming ‘grietenij’ vervangen door ‘gemeente’. De ‘grietman’ werd ‘burgemeester’. En de assessor werd wethouder.

Een vermogende en vooraanstaande familie, dus. Het is daarom niet verwonderlijk dat zij ook in Westergeest bekend waren O.a. vanwege het  feit dat zij de eigenaar zijn geweest van wat nu de FOKKEMA’S PLEATS is. Deze boerderij kwam volgens mij al in 1700 in de familie, toen Bote Rinses, de schoonvader van Bote F. Eskes, deze kocht.

Maar goed, terug naar wat nu Eelke Meinertswei 16 is.

Deze grond bleef in de familie tot in 1879, zo’n 35 jaar na het overlijden van Bote F. Eskes. Zijn bijna zestig jarige dochter “Vrouwe Petronella Maria Eskes echtgenoote van den Weled Heer Daniël Hermannus Andreae te Kollum” is dan “verkoopersche” van een “plek tuingrond te Westergeest, Sectie B no 822 [enz]”. Koper is Fokke Tjibbes Fokkema.

Hier zien we de kadastrale aanduiding B822 weer terugkomen – als onbebouwde grond.

Fokke Tjibbes Fokkema

Toen Fokke Tjibbes Fokkema het huidige perceel Eelke Meinertswei 16 in 1879 kocht, was het dus nog niet bebouwd.

 Fokke Tjibbes Fokkema [1818 – 1891] was een leeftijdsgenoot van “Vrouwe Petronella Maria Eskes”. Hij trouwde in 1846 met Maaike Jans Minnema [1817 – 1878].

Eén van zijn zusters was Baukje Tjibbes Fokkema [1825] die was getrouwd met Andries Keuning, bewoner van Cleyn Buma [Bumawei 23] en naar wie de Keuningsbrêge over de Nieuwe Zwemmer is genoemd.

Eén van de kinderen van Fokke T. Fokkema en Maaike J. Minnema was Jan Fokkes Fokkema [1852 – 1916]. Het lijkt er op dat deze Jan F. Fokkema in 1901 de FOKKEMA’S PLEATS kocht van Petronella Maria Eskes en Daniël Hermannus Andreae.

Op 11 september 1901 verklaarde Jan Fokkes Fokkema, landbouwer wonende te Westergeest “verkocht te hebben en te zullen leveren aan Renger Geerts van der Meulen, timmerman, wonende te Westergeest” […] “de onroerende goederen kadastraal bekend Gemeente Westergeest Sectie B nummers 1285 huis en erf […], 1286 […] en 1287 bouwland […]”.

Op het kadastrale kaartje 1887 is dit het rood omlijnde gebied.

We zien hier een hele andere kadastrale nummering opduiken en om die te kunnen duiden zoeken we recentere kadastrale kaarten op. We vinden deze nieuwe kadastrale aanduiding op een kaart uit 1887 [4].

Het blijkt, en dat is interessant, dat perceel B822 [kadastrale aanduiding in 1832] in 1887 is opgesplitst in drie kadastraal nieuwe percelen grond. In de tussenliggende jaren is de woning op B1285 [Harmen van Teijenswei 1, op het kadastrale kaartje 1887 met een blauwe pijl aangeduid] kennelijk wel gebouwd, mogelijk de reden voor de nieuwe kadastrale nummering ?

Renger Geerts van der Meulen

Toen Renger of Ringer van der Meulen het huidige perceel Eelke Meinertswei 16 in 1901 kocht, was het dus nog niet bebouwd.

Renger werd geboren op 17 september 1860. In het gezin van Geert en Antje van der Meulen – Boonstra. Op 27 april 1912 trouwde hij op 51-jarige leeftijd met de 42-jarige naaister Sietske [of Sijtske] Dijkstra. Sietske of Sytske was ook een Westergeastmer en werd geboren op 25 februari 1870.

Ringer was timmerman. Zonder een eigen bedrijf. En het lijkt er op dat Sietske handwerkonderwijzeres was aan de openbare lagere school in Westergeest.

Na het overlijden van Ringer, op 11 mei 1931, trouwde Sietske rond 1935 opnieuw. Met Ulbe de Vries die op 28 oktober 1878 te Sijbrandahuis werd geboren. Ulbe kwam op 67-jarige leeftijd te overlijden. Hij was op 14 april 1946 per fiets onderweg naar de kerk in Zwagerveen, werd onwel en viel van de fiets. Hij overleed ter plaatse.

Sietske Dijkstra overleed op 17 oktober 1960 en had in haar testament “benoemd tot enige erfgename van haar nalatenschap de Hervormde Gemeente te Westergeest”. In het rubriekje “40 jaar geleden[5] staat dat haar eigendommen bestaan uit “woningen en landerijen”.

Rudmer Kloosterman

Toen Rudmer Kloosterman het huidige perceel Eelke Meinertswei 16 in 1961 kocht, was het bebouwd.

Op 2 februari 1961 verklaren Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. dat het “huis met hokken, bergplaats, erf en grond […] kadastraal bekend, gemeente Westergeest, Sectie B nummer 1716, groot 8.10 aren met uitzondering van ongeveer 60 centiaren, thans nummer 2028 groot 7 aren 48 centiaren geen land is in de zin van de Wet op de vervreemding landbouwgronden”.

Kennelijk was een dergelijke verklaring nodig toen de Hervormde Gemeente de woning verkocht aan koopman Rudmer Kloosterman [geboren 08-06-1898], wonende te Westergeest. In woning Eelke Meinertswei 16 – Rudmer kocht de woning waar hij al jaren in woonde.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kerkklok door de Duitse bezetter uit de kerktoren gehaald mee meegenomen. In 1949 werd een nieuwe klok geplaatst, nadat daarvoor in het dorp geld was ingezameld. De intekenlijst is bewaard gebleven en de route van de ‘collectant’ is daaruit af te leiden.

eigen foto

Het blijkt dat R. Kloosterman ook op die lijst staat vermeld. Tussen namen die toen rondom Eelke Meinertswei 16 woonden. Lieske Steenstra – van Assen, geboren in 1937 te Westergeest, weet niet anders dan dat Rudmer Kloosterman in Eelke Meinertswei woonde.

Eind 1979 verkoopt notaris Fokkema de woning Eelke Meinertswei 16 op verzoek van de familie Rudmer Kloosterman. In café de Jager, aan de overkant van de straat. Het werd omschreven als “op gunstige stand staande woonhuis met schuur, 3 houten hokken en open grond […] kadastraal bekend gemeente Westergeest, sectie B, nummer 2028, groot 7.48 are”.

tenslotte

 • De rij eigenaren is aan de hand van de aktes goed op een rij te zetten.
 • Het blijkt ook dat de woning ergens tussen 1901 en ± 1945 gebouwd zal zijn.
 • En het lijkt zeer aannemelijk dat de eigenaar van de grond, timmerman Renger of Ringer van der Meulen, de woning heeft gebouwd.
 • [Maar] Renger of Ringer van der Meulen overleed op 11 mei 1931, 70 jaar oud.
 • Op foestrumerarchief.nl staat dat Renger en Sietske van der Meulen rond de jaren ‘20/’30 van de vorige eeuw in woning Kalkhúswei 10 woonden.
 • Volgens open bronnen [6] zou Eelke Meinertswei 16 gebouwd zijn in 1935 [maar de betrouwbaarheid van een bouwjaar uit deze enige bron trek ik nog wat in twijfel [7]].

Heb jij foto’s of aanvullingen in tekst bij deze post? Reageer dan en help mee om onze dorpsgeschiedenis completer te maken.

Bronnen:

 

 • [1] Drs. Peter Karstkarel, kunsthistoricus, gespecialiseerd in de Nederlandse bouwkunst.
 • [2] BOUWKUNST IN KOLLUMERLAND, drs. Peter Karstkarel, 1984, Stichting Oud Kollumerland.
 • [3] Genealogysk Jierboekje 1990, Reid van der Ley
 • [4] Tresoar, kaartnummer 16532a, Westergeest Sectie B4
 • [5] Kollumer Courant 20 november 2000
 • [6] http://www.planviewer.nl
 • [7] Woning Bumawei 21 zou bijvoorbeeld gebouwd zijn in 1995, maar bestaat al veel langer. Daarnaast zijn er meerdere foto’s bekend van de jaren ’20 van de vorige eeuw.

De smederij

1937, v.l.n.r: Eelke Meinertswei 18 - Eelke Hoogeboom, een reiziger uit Leeuwarden, Wessel Veenstra, Mintsje Hoogeboom (vrouw van Eelke), twee buurkinderen, meesterknecht Jacob Huisman, agent Schaafsma [collectie Foestrumer Archief]

1937, v.l.n.r: Eelke Meinertswei 18 – Eelke Hoogeboom, een reiziger uit Leeuwarden, Wessel Veenstra, Mintsje Hoogeboom (vrouw van Eelke), twee buurkinderen, meesterknecht Jacob Huisman, agent Schaafsma [collectie Foestrumer Archief]

Jarenlang heeft ons dorp een smederij gehad. En de naam Hoogeboom was meer dan een eeuw synoniem voor ‘de smid’. Hoeveel Foestrumers hebben bij ‘de smid’ gestaan om bougievonkjes? Aan zijn reactie destijds denk ik  nú op te kunnen maken dat ik niet de enige ben geweest …

In 1863 kwam Jacob Jacobs Hoogeboom 21 jaar oud, van Ternaard naar Westergeest en huurde hij het perceel van Gerrit Sjoerds de Jong. Op 20 mei 1865 trouwt Jacob Jacobs Hoogeboom met Boukje Elles Wiersma uit Oudwoude. Hij koopt de smederij op 9 mei 1866. Hij is de eerste Hoogeboom die smid is in Westergeest. In de koopakte staat beschreven:

Eene Huizinge en Grofsmederij met erve “cum annexis” te Westergeest, Gemeente Westergeest Sectie B No 1083, ter grootte van 4 roede 65 el, de koopprijs was fl 1200,=, d.d. 9 mei 1866”.

Cum annexis is latijn en betekent “met alle toebehoren”. Uit de koopakte valt op te maken dat het perceel ten zuiden grensde aan de Armvoogdij, ten westen aan de school en “ten noorden aan den Heer Andreae.”

Drie generaties Hoogeboom hebben het vak vanuit de smederij uitgeoefend:

 • Jacob Jacobs Hoogeboom (1842 – 1908).
 • Eelke Jacobs Hoogeboom (1886 – 1949).
 • Jacob Eelkes Hoogeboom (1922 – 1994).

Op 29 oktober 1982 is de smederij officieel gesloten en kwam er een eind aan een periode van 119 jaar dat een Hoogeboom hier hun vakwerk toonde. Vakwerk dat ook tot uiting kwam aan de ijzeren band op de vensterbanken van de smederij. Destijds gold de smederij als ‘hangplek’ en hielden de aanwezigen het licht tegen. Hoogeboom had daar last van en maakte de ijzeren band met punten. Niemand ging toen nog op de vensterbank zitten.

Vlak voor de smederij de deuren sloot, mocht ik deze fotoserie maken. Op één van die foto’s zijn de ijzeren punten op de vensterbank redelijk zichtbaar.

En nu u. Hebt u interessante verhalen, foto’s of andere wetenswaardigheden over ons 1250 jaar oude dorp? Schroom dan niet om die met ons te delen. Samen maken wij dan onze dorpsgeschiedenis completer.

De klokluider

 Eelke Meinertswei 21 “de Âlde weinmakkerij”

 

De âlde weinmakkerijGebouwd rond 1750. Eén van de karakteristiekste gebouwen uit het straatbeeld van Westergeest. Totdat het in 1990 plaats maakte voor nieuwbouw.

Op bijgaande foto staat de âlde weinmakkerij rechts afgebeeld. Links op de foto de toegangshekken tot de kerk en het kerkhof.

Berend en Baaije van der HaakDe âlde weinmakkerij was vanaf 1891 het domein van Berend van der Haak [1862 – 1950]. Berend was getrouwd met Berber Viersen [1866 – 1950]. Samen staan ze fier en trots op bijgaande foto. Berend was in Driesum al begonnen als wagenmaker en zette dat werk in Westergeest voort.

Eenmaal in Westergeest timmerde hij ook de  lijkkisten. Maar hij beschikte niet altijd over voldoende hout. Als Berend werd ingelicht door de bode, gaf hij voerman Dirk H. Annema [1885 – 1978] de opdracht om hout te halen bij Oberman te Dokkum. Toen nog met paard en wagen. En desnoods op zondag!

Als de kist was getimmerd werd deze afgewerkt met een zwarte substantie.

In 1922 werd Berend door de Raad van Kollumerland c.a benoemd tot klokluider van Westergeest. [bijgaand bericht stond verscholen in het Nieuwsblad van Friesland, 09 mei 1922] Berend deed dat werk vol overgave en met een grote nauwkeurigheid. Op zijn werkbank stond daarom een wekker die ongeveer zes minuten voor 09:00 uur en 18:00 uur afliep – tijd voor Berend om naar de kerktoren te gaan. Een klus die hij tot bijna zijn 90ste jaar klaarde [klik om meer te lezen over de kerkklok]

1922-05-09, Nieuwsblad van Friesland

Zijn zoon Pieter van der Haak nam de wagenmakerij over en het bedrijf werd langzaam maar zeker omgezet naar een timmerbedrijf. Pieter van der Haak [1898 – 1973] was getrouwd met Jitske van Assen [1904 – 1967].

Pieter van der Haak kwam als ouderling regelmatig op huisbezoek bij o.a.  Jan en Wietske Merkus. Uit die periode stamt een prachtige anekdote: Jan Merkus ging trouw naar de kerk. Regelmatig kwam ouderling Pieter van der Haak op [huis]bezoek. Zo’n bezoek verliep volgens een vast ritueel: Jan deed de pet af en zei: “No Pieter begjin mar“. Pieter deed dan zijn verhaal, las een stukje uit de bijbel – dan kwam er een traan – en zei Jan: “Ja Pieter, sa is’t“.

Daarna kwam de pet weer op.

In 1951 werd het bedrijf voortgezet door Pieter van Haak en schoonzoon Jabik Bijlstra en groeide het bedrijf verder uit. In 1983 hebben de zonen het bedrijf overgenomen van hun vader Jabik Bijlstra. Inmiddels is het Bouwbedrijf Van der Haak en Bijlstra uitgegroeid tot een middelgroot bouwbedrijf. Rond 2012 voerde het bedrijf herstelwerkzaamheden uit aan de eeuwenoude kerk van Westergeest.

Vandaar dat negentig jaar nadat zijn overgrootvader voor het eerst als officiële klokluider de kerktoren bezocht, Oebele Bijlstra in 2012 het vergulde haantje weer op dezelfde kerktoren plaatste.

Oebele Bijlstra plaatst haantje

Foto gemaakt door Sake Beerstra [RTV NOF]


Deze post maakt deel uit van de QR-kuier