hystoblog

Home » 2015 » februari

Maandelijks archief: februari 2015

De klokluider

 Eelke Meinertswei 21 “de Âlde weinmakkerij”

 

De âlde weinmakkerijGebouwd rond 1750. Eén van de karakteristiekste gebouwen uit het straatbeeld van Westergeest. Totdat het in 1990 plaats maakte voor nieuwbouw.

Op bijgaande foto staat de âlde weinmakkerij rechts afgebeeld. Links op de foto de toegangshekken tot de kerk en het kerkhof.

Berend en Baaije van der HaakDe âlde weinmakkerij was vanaf 1891 het domein van Berend van der Haak [1862 – 1950]. Berend was getrouwd met Berber Viersen [1866 – 1950]. Samen staan ze fier en trots op bijgaande foto. Berend was in Driesum al begonnen als wagenmaker en zette dat werk in Westergeest voort.

Eenmaal in Westergeest timmerde hij ook de  lijkkisten. Maar hij beschikte niet altijd over voldoende hout. Als Berend werd ingelicht door de bode, gaf hij voerman Dirk H. Annema [1885 – 1978] de opdracht om hout te halen bij Oberman te Dokkum. Toen nog met paard en wagen. En desnoods op zondag!

Als de kist was getimmerd werd deze afgewerkt met een zwarte substantie.

In 1922 werd Berend door de Raad van Kollumerland c.a benoemd tot klokluider van Westergeest. [bijgaand bericht stond verscholen in het Nieuwsblad van Friesland, 09 mei 1922] Berend deed dat werk vol overgave en met een grote nauwkeurigheid. Op zijn werkbank stond daarom een wekker die ongeveer zes minuten voor 09:00 uur en 18:00 uur afliep – tijd voor Berend om naar de kerktoren te gaan. Een klus die hij tot bijna zijn 90ste jaar klaarde [klik om meer te lezen over de kerkklok]

1922-05-09, Nieuwsblad van Friesland

Zijn zoon Pieter van der Haak nam de wagenmakerij over en het bedrijf werd langzaam maar zeker omgezet naar een timmerbedrijf. Pieter van der Haak [1898 – 1973] was getrouwd met Jitske van Assen [1904 – 1967].

Pieter van der Haak kwam als ouderling regelmatig op huisbezoek bij o.a.  Jan en Wietske Merkus. Uit die periode stamt een prachtige anekdote: Jan Merkus ging trouw naar de kerk. Regelmatig kwam ouderling Pieter van der Haak op [huis]bezoek. Zo’n bezoek verliep volgens een vast ritueel: Jan deed de pet af en zei: “No Pieter begjin mar“. Pieter deed dan zijn verhaal, las een stukje uit de bijbel – dan kwam er een traan – en zei Jan: “Ja Pieter, sa is’t“.

Daarna kwam de pet weer op.

In 1951 werd het bedrijf voortgezet door Pieter van Haak en schoonzoon Jabik Bijlstra en groeide het bedrijf verder uit. In 1983 hebben de zonen het bedrijf overgenomen van hun vader Jabik Bijlstra. Inmiddels is het Bouwbedrijf Van der Haak en Bijlstra uitgegroeid tot een middelgroot bouwbedrijf. Rond 2012 voerde het bedrijf herstelwerkzaamheden uit aan de eeuwenoude kerk van Westergeest.

Vandaar dat negentig jaar nadat zijn overgrootvader voor het eerst als officiële klokluider de kerktoren bezocht, Oebele Bijlstra in 2012 het vergulde haantje weer op dezelfde kerktoren plaatste.

Oebele Bijlstra plaatst haantje

Foto gemaakt door Sake Beerstra [RTV NOF]


Deze post maakt deel uit van de QR-kuier

 

Muursteen: 1886

 Eelke Meinertswei 22 “De Hichte”

monumentIn de nacht van vrijdag 18 december op zaterdag 19 december 1885 brandde de boerderij van Sieger Klaas Dantuma af. De Tijd van 22 december 1885 beschrijft de brand in een kort redactioneel artikeltje.

Jacob Jans Burggraaff emigreerde in 1910 naar de Verenigde Staten en werd landbouwer te Grand-Rapids [Michigan].

Een half jaar later staat een aanbestedingsadvertentie uit de Leeuwarder Courant van 04 juni 1886. Sieger Klaas Dantuma laat een kleine boerenhuizinge bouwen en ik veronderstel dat hij de afgebrande boerderij liet herbouwen op wat nu Eelke Meinertswei 22 is. Hij zal toen nooit hebben voorzien dat zijn herbouwde kop-romp-boerderij een eeuw later het predikaat “Rijksmonument” zou dragen. De muursteen in de achtermuur verwijst naar het bouwjaar 1886. In de woning zelf is nog de ‘bedsteewand’ uit de afgebrande woning te zien.

Sieger Klaas Dantuma [1840 – 1892] was in 1867 getrouwd met Hiltje of Hitje Doekes Raap [1842 – 1915].

Hoekstra [Hekstra], GooitskeHun zoon Jogchum trouwde in 1911 met Janke L. Klaver [1879 – 1941]. Janke was een dochter van Luitzen Annes Klaver en Gooitske Hoekstra of Hekstra [foto hiernaast]. Ik heb nog niet kunnen achterhalen of zij kinderen hebben gekregen. Maar door het huwelijksjaar en naam van moeder heb ik wel enkele aanwijzingen die mij op het spoor brengen van Gooitske Dantuma [1912 – 1999].

Gooitske Dantuma trouwde met Harmen Merkus [1906 – 1977]. Veel ‘oud-Westergeastmers’ zullen Harms-Goaik en hun zoon Jan Merkus herinneren.

In 2001 kreeg de familie Beerda de boerderij op naam en begonnen zij aan een jarenlange restauratie waar ze de Regnerus Steensma Prijs mee wonnen.


Deze post maakt deel uit van de QR-kuier