hystoblog

Home » 2016 » februari

Maandelijks archief: februari 2016

wrijving …

notulen uit 1920 door secretaris Geert van der Schaaf

notulen uit 1920 door secretaris Geert van der Schaaf

1905 – 1906. Wat er precies aan de hand was weet ik niet. Maar de Christelijke schoolvereniging stond op z’n kop. En de secretaris van de vereniging schreef niet alles “in de boeken daar men die er liever niet in had”. Tijdens het 60-jarig bestaan van de schoolvereniging schrijft secretaris Klaas van der Schaaf daarover: “In de jaren 1905 – 1906 is er een wrijving int bestuur dit naar aanleiding van de benoeming van Ds. in de gevormde raad van Beroep, en het in verband hiermede noodzakelijk aftreden van Ds. als voorzitter”.

Maar er waren volgens mij meer scherpe kantjes. Er was een bemiddeling nodig tussen het bestuur en het Hoofd der School. Een Buitengewone Vergadering werd uitgeschreven. In mei/juni 1906 leggen voorzitter Wijbren Klaver en Jan Fokkema hun functie naast zich neer.

En meester Wiebren Jorritsma had trouwplannen. Hij vroeg het bestuur daarom om een woning. “Hij meent hiertoe recht te hebben […] en komt nu met de eisch voortgang met zijn voornemen te maken of anders ziet hij zich genoodzaakt deze plaats te verlaten”. Tijdens deze roerige jaren schrijft de secretaris dan in het Jaarverslag 1906. Bijna terloops: “… wie die bemiddeling in oogenschouw wenscht te nemen wende zijn blikken naar het westeinde van de Triemen, de daar bijna voltooide nette woning is de bevestiging van mijn beweren …“.

ds. Joh. Politiek

ds. Joh. Politiek

De betreffende woning is volgens mij Triemen 5. Eén van de woningen of gebouwen in Westergeest/Triemen van de architecten-hand van Cornelis Herman Eldering◥ [1854 – 1932].

Van zijn vader Hermanus Eldering [1827 – 1901] weten wij dat hij in 1885 bestek inleverde voor de bouw van de nieuwe Christelijke school Triemen / Westergeest. Hij stond op 9 juli van dat jaar met het verenigingsbestuur op het aangekochte terrein op de Triemen en kreeg opdracht om bestek en tekening te maken, m.u.v. de schoolbanken.

Terug naar de situatie 1905 – 1906. Want we weten nog steeds niet wat er precies aan de hand was. Ds. Johannes Politiek [1846 –1926] drong er op aan om wel wát in de notulen op te schrijven. “De scherpe deelen er uitgenomen”. Maar dat geeft nog geen antwoorden.

Het prikkelt wel de nieuwsgierigheid …

Heb jij aanvullingen in welke vorm dan ook bij deze post? Reageer dan en help mee om dit verhaal completer te maken.

‘een warber leven’.

Durk Annema [1949][collectie Foestrumer Archief]

Durk Annema [1949][collectie Foestrumer Archief]

Een man die midden in het sociale leven stond. Een westergeastmer wiens naam regelmatig opduikt. In de verhalen en anecdotes die beschreven staan in  mijn boek FOESTRUM. Hij zat in de oudercommissie van de school,  in het commissie(bestuur) voor Volksonderswijs, voorzitter van ijsclub “Nooit gedacht” en hij was voorzitter van de begrafenisvereniging “Burenplicht“. een naam die mogelijk nog wijst op de ‘burenplicht’◥ zoals dat vroeger aan de orde was.

Dirk of Durk Annema werd geboren op 29 oktober 1885 in het gezin Hedman Annes Annema [1832 – 1925] en diens tweede vrouw Marijke Gosses Hellinga [1844 – 1913]. Op 18 mei 1911 trouwde hij in de gemeente Dantumadeel met Lijsbert [Lies] Hoekstra, geboren in Westergeest op 2 december 1881 en daar ook overleden op 19 december 1954. Haar vader was slager Pieter Hoekstra [1857 – 1950], Pieter was vroeger slager aan de Foarwei [latere Eelke Meindertswei].

Durk en Lies woonden aan de Achterwei op het perceel Bumawei  1. Deze boerderij is afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Ze waren buren van Anne en Jantsje Huisman. De boerderij Bumawei 1 had Durk gekocht van Haaije en Griet (Haaije van der Zwaag). Daarvoor woonden ze in het huis van Keizer aan de Achterwei. Dit huis stond tussen de bouwverenigingshuizen en de slagerij van Anne Fennema [Bumawei 21] in.

Uit hun huwelijk werden twee zonen geboren, Herman en Pieter.

Durk was boer maar we komen hem ook tegen als voerman bij de begrafenisvereniging en ‘brandweer’.

Met de brik reed hij ‘s zondags vaak de Kollumer familie Heeger [bekend van de kledingzaak] naar de Katholieke kerk in Dokkum. En passant nam hij dan zijn katholieke dorpsgenoten Chris en Geartsje Zantman ‘gratis’ mee. De Heegers konden het beter betalen dan de skearbaes van het Kalkhús, wiens woning naast garage Kuipers stond en in 1934 afgebroken is. Chris Zantman was ook bokkenhouder wat duidelijk te ruiken was.  De blauwe kiel van Durk moest, na de wekelijkse scheerbeurt van Durk op zaterdag, buiten luchten.

Als voerman reed Durk de ‘sûkerijwoartels’ naar de Coöp. Sûkerij Fabriek op de “Bonte Hond” of verrichtte hij hand en spandiensten voor kleine boeren die geen paard en wagen hadden.

Na ‘een warber leven’ overleed Dirk H. Annema in 1978.

En nu u? Kunt u met meer informatie reageren op deze ‘post’ en mij helpen onze dorpsgeschiedenis completer te maken? Al vast bedankt!